Het project Greenchain NH

De PPS Greenchain NH is het provinciaal dekkend samenwerkingsverband van bedrijven, onderwijs en onderzoeksinstellingen, Greenport NH en overheden in de agrifoodsector van Noord-Holland.

Er is duidelijke behoefte aan regievoering vanuit een structureel ecosysteem waarbinnen de projecten gestart, uitgevoerd en geborgd worden. Een ecosysteem voor gerichte samenwerking voor een gebundelde bovenregionale en cross-sectorale innovatieslagkracht met een sterke Human Capital. Dit is noodzakelijk door de grote opgave vanuit het Klimaatakkoord en de energietransitie waar de sector voor staat en de snelheid waarmee deze ingevuld moet worden.

Ambitie

PPS Greenchain NH heeft als ambitie om het vitale, inspirerende en richtinggevende ecosysteem te zijn waarmee de noodzakelijke innovatieve verduurzaming van de agrifoodsector in Noord-Holland wordt gerealiseerd inclusief de realisatie van een sterk, duurzaam en samenhangende Human Capital Agenda. Vanuit Greenchain NH zijn de aangesloten partijen in staat het hoofd te bieden aan de urgente Klimaatopgave en de daarbij behorende energietransitie als ook aan de digitaliseringsuitdagingen van de sector. Dit doet zij door bundeling en versterking van de innovatieslagkracht van onderwijs, overheid en ondernemers in de agrifoodsector en de opzet en uitvoering van 20 opschalingsprojecten gedurende 4 jaar.

 

Voor de Programmamanager (van het Programmabureau) zoeken we een ervaren professional

De Programmamanager:

 • zorgt voor een geïnspireerde aansturing van het project en het behalen van de doelstellingen en KPI’s.
 • is het gezicht van het Greenchain NH ecosysteem.
 • heeft een coördinerende en een initiërende rol en is daarbij constructieve en inspirerende sparringpartner richting alle actoren.
 • draagt actief en op inspirerende wijze bij aan de samenwerking tussen de partners onderling in het ecosysteem en met relevante partijen daarbuiten.
 • rapporteert over de projectopdracht en over alle zaken die het projectmanagement betreffen aan de opdrachtgever
 • adviseert de Stuurgroep Greenchain NH aangaande alle bestuurlijke en organisatorische aspecten van het project.

Wie zoek ik als Sr. Programmamanager?

 • tenminste vijf jaar aantoonbare ervaring op het gebied van project- en/of programmamanagement.
 • een enthousiasmerende, inspirerende persoonlijkheid die partijen weet te binden en aan te zetten tot deelname en samenwerking, die in staat is een veelheid van partijen te overzien en ruimte te geven en te leiden naar een gemeenschappelijk doel op basis van overwicht, autoriteit en persoonlijkheid.
 • is sociaal communicatief vaardig en kan goed samenwerken met verschillende partijen.
 • kan overzicht en structuur scheppen in een arena met een veelheid aan projecten, belangen en meningen
 • is goed ingevoerd in de actuele, relevante ontwikkelingen van de agrifoodsector in de regio.
 • kan samenwerken met verantwoordelijke(n) vanuit Greenport NHN en heeft bestuurlijke sensitiviteit
 • kan het project integraal managen alsmede alle deelprojecten ten aanzien van de procesaspecten tijd, geld, scope, kwaliteit, risico, informatie en organisatie.
 • heeft ervaring met het financieel beheer van grote projecten in complexe omgevingen waarin veel partijen hun kosten conform administratieve voorschriften dienen te administreren en te rapporteren.

Er is een zeer uitgebreid programmaplan beschikbaar waarin alle doelstellingen, actielijnen, geschetste inzet en de samenwerkende partners staan beschreven.