Domeinmanager RO

Inspirator en aanjager van het domein Ruimtelijke Ontwikkeling

De gemeenten van de Werkorganisatie BUCH kent iedereen. Vier gemeenten in het groen, aan de zee en rijk aan strand, duin, bos en polder. Vier eigen en authentieke gemeenten die de moed hebben gehad vanuit kracht te denken en te doen. Mensen en middelen hebben gebundeld. De BUCH werkt als werkorganisatie van 850 collega’s voor de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo (ruim 100.000 inwoners).

Uitdagend.

Uitdagingen zoeken….. Een begrip waar de fut een beetje uit is? Niet bij De BUCH. Daar gonst en giert het iedere dag. Van de ontwikkelingen. Van de eenheid in beleid tot de lokale inkleuring. Van denken in groot naar klein en andersom.

De bestuurlijke omgeving is complex te noemen, dus wat betreft aansturing en realisatie van de ambities binnen het domein RO wordt jouw behendigheid / flexibiliteit uitgedaagd. Je geeft uitvoering aan het reeds liggende plan en fundamenten van het domein RO. Er is voor gekozen het integraal opdrachtgeverschap nu verder uit te werken. Twee nieuw aan te trekken procesregisseurs gaan je daarbij ondersteunen: hoe kunnen we de RO-propositie nog beter afstemmen op de vragen van de besturen maar tegelijk onze eigen workload in balans houden? Ook wat betreft bedrijfsvoering zijn (daarom) verbeterlijnen in beeld, die jij laat oppakken.

Eind 2023 is besloten structureel ruimere formatie beschikbaar te stellen voor teammanagement binnen het domein RO. Zodoende zijn nu zeven teams gevormd: Beleid, Plannen, Projecten, Vergunningen, Toezicht & Handhaving, Vastgoed & Grondbeleid en Openbare Orde & Veiligheid. Dankzij verruimde vaste formatie wordt nu gewerkt aan vaste bemensing van het MT. Je hebt dus de kans nu het MT RO te bouwen met nieuwe teammanagers en daarmee het domein RO toekomstbestendig neer te zetten. (En samen met de andere drie domeinmanagers en de algemeen directeur vorm jij op je beurt het MT de BUCH.)

 

Wie ben jij?

Je bent een communicatief en benaderbaar leider met een open vizier die binnen kaders volop ruimte geeft aan professionals en hun talenten herkent en benut. Recht door zee, daadkrachtig: je spreekt klare taal wanneer de situatie daarom vraagt en stuurt bij wanneer nodig, je bent dus (ook) een problem solver. Je kunt zowel geven als ontvangen: je geeft jouw inbreng, maar waardeert ook dat anderen dat doen. Kortom: je inspireert, prikkelt, stimuleert actie en geeft vertrouwen. Je hebt oog voor het welzijn van eenieder in het domein.

Je hebt ervaring in/met opdrachtgever-opdrachtnemer relaties, je beweegt je soepel in een dynamisch krachtenveld, je voelt je thuis in een omgeving die voortdurend in verandering is. Je weet draagvlak te creëren voor idee en uitvoering, je staat voor je mensen. Je hebt de onderstromen in het vizier en maakt deze bespreekbaar: je communiceert open en eerlijk. Zo stuur je effectief op houding en gedrag. Waar nodig treed je op als hitteschild. Je hebt (dus) politieke sensitiviteit en weerbaarheid. Je focus houd je op de te behalen resultaten en kansen voor jouw domein die aansluiten bij de klantwensen, politiek/bestuurlijke kaders en doelstellingen.  

Verder heb jij brede ervaring in lijn- en/of programmamanagement. Je hebt begrip van het RO-domein met visie op leiderschap én op bedrijfsvoering.

Aanbod
Schaal 14 en wat je verder kunt bedenken. Ook voor de werkplek.

Meer informatie beschikbaar
Neem contact op met Jaap Roorda, 06-51441400, jaaproorda@metfred.nl. De BUCH heeft deze bemiddeling in handen gegeven van MetFred selectie en strategie, een onafhankelijk search- en interimbureau.